Bunderse Hoek

Enkele jaren geleden heeft de gemeente Veghel in samenwerking met een groep projectontwikkelaars het plan opgevat om de afronding Bunderse Hoek te verzorgen. Het zogenaamde Vissersweiland (gelegen tussen de Udenseweg, Buitenweide, Bisamweide en Vosseweide) zou worden bebouwd. Het noordelijke deel zou een park worden.

Wijkraad De Bunders is altijd van mening geweest dat 97 woningen op die plaats niet wenselijk zouden zijn en juist eerder de omwonenden zouden schaden dan er profijt van zouden kunnen ondervinden.

De gemeente heeft op 4 september 2014 het bestemmingsplan gewijzigd. Met de wijziging werd beoogd 97 woningen op het Vissersweiland te bouwen. Op 29 april 2015 heeft de Raad van State het bestemmingsplan vernietigd. Hierdoor is op dit moment het Vissersweiland wederom agrarisch gebied en is de beoogde bebouwing niet mogelijk onder het huidige bestemmingsplan. Uitspraak Raad van State

Volledigheidshalve kunt u bijgaand de uitspraak lezen en uw eigen oordeel er over vormen. Wij zijn van mening dat er met de huidige uitspraak ook in de nabije toekomst geen mogelijkheden zullen zijn om woningen te realiseren op het Vissersweiland. De gemeente Veghel heeft de projectontwikkelaars de opdracht gegeven om uit te zoeken of de bebouwing nog mogelijk is en zo ja, op welke manier. Mocht er meer duidelijk worden dan kunt u via deze pagina alle updates volgen en op die manier op de hoogte blijven. Mocht u vragen hebben dan kunt u deze te allen tijde stellen.

Contact met de projectgroep