Verontreinigde gruislaag bij oever Krommedonk

Bodemonderzoek brengt verontreiniging aan het licht

Onlangs meldden we op onze website dat aan de Krommedonk een natuurvriendelijke oever wordt aangelegd. Onlangs is de gemeente met de werkzaamheden gestart. Tijdens de bodemonderzoeken, die hierbij standaard worden uitgevoerd, is een verontreinigde gruislaag aangetroffen.
Naar verwachting is sprake van een vennetje, dat in vroegere tijden is volgestort met afval en daarna is afgedekt met grond. De gemeente Veghel gaat deze vervuilde grond saneren. De aangetroffen laag zit circa een halve meter onder het bestaande maaiveld. Omdat het een “immobiele en niet vluchtige vervuiling betreft”, de vervuiling blijft dus op zijn plaats, is er geen acuut gevaar voor de volksgezondheid, ecologie of voor verdere verspreiding. De risicobeoordeling wijst uit dat sprake is van een ernstige verontreiniging die niet met spoed gesaneerd hoeft te worden. Voor mensen of dieren die zich de afgelopen jaren op het terrein hebben begeven, is er dan ook geen reden tot zorg.

Aanvullend onderzoek

In de week na Pasen wordt aanvullend onderzoek uitgevoerd om de exacte locatie en omvang van de verontreiniging in beeld te brengen. Op basis van deze gegevens wordt een plan van aanpak voor sanering opgesteld, dat zal worden voorgelegd aan de het bevoegd gezag voor bodemverontreiniging. Dit proces neemt minimaal 10-12 weken in beslag. Door de vertraging als gevolg van de aangetroffen verontreiniging moet rekening gehouden worden met opschuiven van de werkzaamheden naar het najaar. Dit om te voorkomen dat aanwezige fauna wordt verstoord in het broedseizoen. Op dit moment wordt bekeken welke maatregelen getroffen kunnen worden om het terrein tijdelijk te herstellen tot het moment van vervolg van de werkzaamheden. Een concrete planning wordt nog nader uitgewerkt. Na sanering wordt alsnog de natuurvriendelijke oever aangelegd.

De bewoners hebben over dit onderwerp een brief ontvangen.

Op www.veghel.nl is een pagina ingericht waarop het vervolgtraject is te volgen. Aanleg natuurvriendelijke oever Krommedonk

Wie nog vragen heeft, kan contact opnemen met de Gemeente Veghel via telefoonnummer (0413-) 140413.

De brief aan de omwonenden