Nieuwsbrief Wijkraad De Bunders
Binnenkort wordt in de hele wijk de najaars-nieuwsbrief van Wijkraad De Bunders verspreid. Via de Nieuwsbrief willen we de Wijkraad onder de aandacht brengen. In de Nieuwsbrief worden onze projecten zéér in het kort belicht. Eén van de onderwerpen die meer aandacht verdient, is de verkeerssituatie in deelwijk De Laren. Lees hieronder het volledige nieuwsbericht:

Prettig verkeer de Laren
De verkeerssituatie rondom basisschool De Uilenbrink in deelwijk De Laren is al jarenlang een punt van aandacht voor de school zelf en omwonenden. Er is overlast van geparkeerde auto’s en er zijn onveilige situaties. Dit leidt veelvuldig tot irritaties.
In 2019 heeft Veilig Verkeer Nederland (VVN) een uitgebreid onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie bij De Uilenbrink en de mogelijkheden om die te verbeteren. Vervolgens is een verbeterplan gemaakt. Dit plan is niet uitgevoerd omdat er kort daarna plannen kwamen voor renovatie en later nieuwbouw van de basisschool. Het oorspronkelijke VVN-plan is bijgesteld omdat er dankzij de nieuwbouw van de school nu meer ruimte komt voor het stallen van fietsen en het parkeren van auto’s. Tot slot zijn de plannen voor de schoolomgeving verbreed naar de hele buurt omdat de gemeente streeft naar verkeersveilige woongebieden en schoolomgevingen. De gemeenteraad heeft voor Prettig verkeer in De Laren € 200.000 beschikbaar gesteld.
Werkgroep
Het plan voor ‘Prettig verkeer in de Laren’ is gemaakt in actief overleg met een werkgroep die bestaat uit wijkraad De Bunders, buurtbewoners, vertegenwoordigers van De Uilenbrink, ouders van de basisschool, schoolbestuur SAAM en gemeente Meierijstad en telt een reeks maatregelen die goed op elkaar zijn afgestemd. Het gaat om fysieke maatregelen, gedragsmaatregelen en extra afspraken. Voorbeelden van die afspraken en gedragsmaatregelen zijn onder andere het beperken van de inloop van ouders op school, de introductie van de ‘Lekker Anders Dag’ en het project ‘Parkeerheld’. Deze maatregelen hebben als doel om het haal- en brenggedrag van ouders om te buigen en parkeren van auto’s te verbeteren.
Bij de fysieke maatregelen is het uitgangspunt dat de wegen in De Laren, waar nu een maximum snelheid van 50 km/uur geldt, worden ingericht als een 30 km-zone, net zoals dat al gebeurt in andere woongebieden in Meierijstad en in lijn met het landelijk beleid. Op een aantal plekken zijn extra maatregelen nodig, zoals het duidelijker aangeven van de schoolomgeving, gebied stop- en parkeerverbod tijdens halen en brengen uitbreiden en het verbeteren van het fietspad langs de school.
Alle bewoners van de Laren zijn over het plan schriftelijk geïnformeerd en hebben de mogelijkheid gehad om te reageren op de plannen. Eventueel wordt in de werkgroep besproken of het plan bijgesteld moet worden. Het definitieve plan wordt volgend jaar uitgevoerd en zal gerealiseerd moeten zijn als de verbouwing van de Uilenbrink is afgerond.
Prettig verkeer De Laren is een mooi voorbeeld van samenwerking tussen verschillende betrokkenen in een wijk. We zijn ervan overtuigd dat we op deze manier met elkaar de leefbaarheid en verkeerveiligheid kunnen verbeteren.