Prettig verkeer in De Laren

Onlangs is bij alle bewoners van Deelwijk de Laren een brief in de bus gevallen van Gemeente Meierijstad, mede namens basisschool De Uilenbrink, met informatie over de plannen voor Prettig verkeer in De Laren.
Buurtbewoners kunnen nog tot en met 25 oktober reageren via het reactieformulier dat was bijgevoegd.
De reacties worden door de Gemeente verzameld en (anoniem) op de website van het project geplaatst. Deze zijn hier in te zien : www.meierijstad.nl/verkeerenvervoer/verkeersprojecten

Onderstaand de brief van de Gemeente Meierijstad aan de bewoners van De Laren:

“Beste bewoner van de Laren,

Graag willen wij u, mede namens basisschool De Uilenbrink, informeren over de plannen voor Prettig verkeer in De Laren en u meteen ook de gelegenheid geven om uw reactie te geven.
De plannen hebben we samen gemaakt, in actief overleg met een werkgroep die bestaat uit wijkraad De Bunders, buurtbewoners, vertegenwoordigers van De Uilenbrink, ouders van de basisschool, schoolbestuur SAAM en gemeente Meierijstad.

Volop aanleiding
Dat we nú met deze plannen komen, kent meerdere redenen. Als eerste: de verkeerssituatie rondom basisschool De Uilenbrink leidt veelvuldig tot irritaties. De plannen voor renovatie en later nieuwbouw van basisschool waren aanleiding om hiermee aan de slag te gaan. In 2019 heeft Veilig Verkeer Nederland een uitgebreid onderzoek gedaan naar de verkeerssituatie bij De Uilenbrink en de mogelijkheden om die te verbeteren. Dat VVN-plan is bijgesteld omdat er dankzij de nieuwbouw van de school nu meer ruimte komt voor het stallen van fietsen en het parkeren van auto’s. Tot slot zijn de plannen voor de schoolomgeving verbreed naar de hele buurt omdat de gemeente streeft naar verkeersveilige woongebieden en schoolomgevingen. De gemeenteraad heeft voor Prettig verkeer in De Laren € 200.000 beschikbaar gesteld.

Prettig verkeer in De Laren
Samen streven we naar Prettig verkeer in De Laren. In de ogen van de hele werkgroep betekent dit dat:
- we de regels (zowel verkeersregels als gedragsregels) respecteren;
- we dit doen met respect en begrip voor elkaar, met de nodige flexibiliteit;
- we elkaar de ruimte geven, zonder onnodige irritatie.

Dat vraagt wel iets, van ons allemaal. Denk aan:
- Kinderen en hun begeleiders komen zoveel mogelijk op de fiets of te voet naar school. Als je met de auto komt, rijd je met een veilige snelheid, zet je de auto op een goede plek en loop je eventueel een stukje.
- Gemeente treft fysieke maatregelen (weginrichting, bebording) en ondersteunt gedragsmaatregelen voor Prettig verkeer.
- De Uilenbrink stimuleert verkeersveilig gedrag.
- Schoolbestuur SAAM zorgt voor een goede inrichting van het schoolplein, de fietsenstalling en de parkeerplaats voor de school.
- Buurtbewoners houden zich aan de verkeersregels en sociale regels (als rekening houden met elkaar).
- Ieder ziet zijn eigen rol en is bereid die te pakken.
- Samen denken en doen we vanuit het gedeelde belang van Prettig verkeer in De Laren.

Mix aan maatregelen
Het plan voor Prettig verkeer in De Laren telt een reeks aan maatregelen die goed op elkaar zijn afgestemd. Het gaat om fysieke maatregelen, gedragsmaatregelen en extra afspraken. Voorbeelden van die afspraken en gedragsmaatregelen zijn:
- De Uilenbrink biedt ouders van kinderen groepen 1 tot en met 4 een beperktere inloop.
- Verkeerslessen op school
- Introductie van het bekroonde initiatief Lekker Anders Dag (voor meer informatie zie www.lekkerandersdag.nl), dat zich met succes richt op het haal- en brenggedrag van ouders
- Het project ‘parkeerheld’ dat automobilisten stimuleert om hun auto verstandig te parkeren

Alle fysieke maatregelen zijn opgenomen in bijlage 1 bij deze brief. Het zijn maatregelen die zijn uitgewerkt in nauw overleg met de werkgroep en ook door hen worden omarmd.
- Uitgangspunt voor het plan is dat we de wegen in De Laren waar nu een maximum snelheid van 50 km/uur geldt, gaan inrichten als een 30 km-zone. Net zoals dat al gebeurt in andere woongebieden in Meierijstad en in lijn met het landelijk beleid. Dit betekent dat we bij de entrees van De Laren met bebording en markering de 30 km-zone aan gaan geven.
- Op een aantal plekken zijn extra maatregelen nodig. Dit zijn plekken waar het extra belangrijk is om de snelheid te beperken of de aandacht van weggebruikers te verhogen.
- De schoolomgeving geven we duidelijker aan.
- Het gebied waar een stop- en parkeerverbod tijdens halen en brengen geldt, breiden we uit.
- We verbeteren het fietspad langs de school tussen de Melisselaar en Gagellaar.
Er zijn ook aanvullende wensen genoemd, zoals het verbeteren van nog meer fietspaden in De Laren. Maar die passen helaas niet binnen het beschikbare budget. We gaan na of we die wensen kunnen meenemen in onderhoudsplannen en/of het uitvoeringsprogramma van de duurzame Mobiliteitsvisie Meierijstad. Deze visie is nog in ontwikkeling.

Uw reactie
Als u een reactie op de plannen wilt geven, vragen wij u om dit voor 25 oktober te doen. We verzoeken u om gebruik te maken van (de vragen in) het reactieformulier in bijlage 2. Vanwege de Corona maatregelen kunnen we helaas geen informatieavonden organiseren. Op deze manier hopen wij de bewoners toch voldoende te informeren en betrekken.

U kunt uw inbreng op het reactieformulier naar ons sturen:
- per email via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
- per post met de bijgevoegde voorgefrankeerde enveloppe
Als u graag mondeling uw inbreng wilt geven, kunt u tot 15 oktober een gesprek aanvragen:
- per email via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
- telefonisch via Karin Peeters, tel 0413 381979 (maandag tot en met donderdag tussen 9:00 en 14:00 uur
Direct na 15 oktober plannen wij de gesprekken in.
Wij verzamelen de reacties uit de buurt en plaatsen deze (anoniem) op de website van het project (www.meierijstad.nl/verkeerenvervoer/verkeersprojecten). Als de reacties afwijken van het plan dat nu voorligt, bespreken we in de werkgroep hoe in hoeverre we het plan bijstellen. In dat geval maken we hiervan een verslag en plaatsen dat op de website.

Voor het instellen van een 30 km-zone en het uitbreiden van het parkeerverbod tijdens halen en brengen, is een verkeersbesluit nodig. Ons voornemen is om half november het verkeersbesluit te publiceren, in de Staatscourant en op de website van de gemeente Meierijstad. Tegen de verkeersbesluiten kan bezwaar of beroep worden ingesteld.

Om u te informeren over het definitieve plan en de werkzaamheden willen wij begin volgend jaar een inloopbijeenkomst houden. We zijn daarbij wel afhankelijk van de dan geldende Coronamaatregelen.

Tot slot
U kunt deze informatie inclusief voorlopig ontwerp ook op de website van de gemeente bekijken via www.meierijstad.nl/verkeerenvervoer/verkeersprojecten.

Heeft u vragen over deze brief? Stel ze gerust aan Veronique de Wit via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Meierijstad
Namens het college

Veronique de Wit
Beleidsmedewerker “

 Uilenbrink02